نمونه کار اول

تعمیرات و بازسازی واحد اداری

 

وضعیت قبل از بازسازی:

 

 

در حال تخریب :

 

 

 

 

 

جمع آوری  و تخلیه نخاله :

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله اجرایی:

 

 

 

 

 

 

 

پایان کار :